สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   วงษ์หาเทพ
 
1. นางบรรจบ   ยศกำธร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงรติพร   แก้วหานาม
2. เด็กหญิงสุวรรณา   วรรณอำไพ
3. เด็กหญิงอรวี   นนลือชา
 
1. นางสุชาดา   แสงสิทธิ์
2. นางสาวเลิศฤชา   สุดใจ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.8 ทอง 19 1. เด็กหญิงกมลชนก   ผุยบัวค้อ
2. เด็กชายอิสระ   หอมดวง
 
1. นางนภัสภรณ์   ภูถูกเงิน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทัศไนย   ศรีไม้ทอง
 
1. นายไพฑูรย์   บุญน้อย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรพิมล    สุขจันทร์
 
1. นางภันทิลา  ตะภา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงปิยาภัสร์   ลายมุข
 
1. นางภันทิลา  ตะภา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   เดชมี
2. เด็กหญิงพรทิพย์    หาญคำภา
3. เด็กหญิงสุทธิดา   โยวะมุด
4. เด็กหญิงสุภารัตน์    นันตะนัย
5. เด็กหญิงอรทัย    บุญมา
6. เด็กหญิงอังคณา   ตติยะรัตน์
 
1. นางสาวณัฐวิภา   สุดแท้
2. นางสาวเลิศฤชา   สุดใจ
3. นางสุชาดา  แสงสิทธิ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรเพชร   นันตะนะ
2. เด็กหญิงวิชุดา   อามาตย์
3. เด็กชายวิศวะ   จันทร
 
1. นางสุชาดา   แสงสิทธิ์
2. นางสาวเลิศฤชา   สุดใจ
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา   สูงสันเขต
 
1. นายไพฑูรย์   บุญน้อย
 
10 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายครรชิต   เทวรุตน์
 
1. นายไพฑูรย์   บุญน้อย
 
11 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัชนนท์    พันฤทธิ์
 
1. นายไพฑูรย์   บุญน้อย