สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายเจษฎา   จันทราษี
 
1. นายพรชัย    วรรณเดช
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา    ดงพงษ์
2. เด็กหญิงธนัชชา   หาซุยชา
3. เด็กหญิงอพัชราพรรณ   สานิพัน
 
1. นายพรชัย    วรรณเดช
2. นายทองปอน   ประเสริฐศร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ    พรหมพิทักษ์
2. เด็กชายปารเมศ   เที่ยงพาที
 
1. นายพรชัย   วรรณเดช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46.01 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายประเสริฐศร   ทะลาไธสง
2. เด็กชายรัฐภูมิ   ชำนาญ
 
1. นายทองปอน  ประเสริฐศร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.52 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ชัยจินดา
2. เด็กชายอัครพล   ศิริบุตรวงษ์
 
1. นายประเจน  ปฏิเก
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ   เทียงพาที
2. เด็กชายภัทรวิทย์   ทับทิมใส
3. เด็กชายเจษฎา   ทุงฤทธิ์
 
1. นายทองปอน  ประเสริฐศร
2. นางสาวปวีณา   กิ้นโบราณ