สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงพึ่งบุญ  ทองน้อย
 
1. นางศิริพร  ศรีธรราษฎร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  มาตวังแสง
 
1. นางศิริพร  ศรีธรราษฎร์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สุพวงแก้ว
2. เด็กชายธนเวช  มาตวังแสง
3. เด็กหญิงอนัฐนันท์  มะหะหมัด
 
1. นางสาวสวิชญา  คำพะวงค์
2. นางศิริพร  ศรีธรราษฎร์