สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 20 1. เด็กหญิงชลธิชา  บรรพกุล
 
1. นายวิเชียร  อ่อนบัวขาว
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลดา  อุบลศรี
2. เด็กชายพัสกร  สุวรรณเลิศ
3. เด็กชายพิธิชัย  แสนวา
4. เด็กหญิงอิงฟ้า  ป้อมอาษา
5. เด็กชายอิทธิพงษ์  พลเสน
6. เด็กหญิงเขมิกา  นาทันริ
 
1. นายวิชาญ  อ่อนบัวขาว
2. นางอรุณ  เรณู
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 21 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เกตุภูงา
2. เด็กชายสวิตต์  จำนงนิตย์
3. เด็กหญิงอมลธีรา  ไชยลุม
 
1. นางละมัย  วิชาคำ