สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัศราภรณ์  อ่อนทุ่ม
2. เด็กหญิงนรินทร์รัตน์   ทาเพชร
3. เด็กหญิงพรรัมภา  กาดกอง
4. เด็กหญิงพัชราวดี   ดอกไม้
5. เด็กหญิงหยาดฟ้า  สียอด
 
1. นางธิดารัตน์   ไชยประทุม
2. นางชนกพรรณ   แก้วเสน่ห์ใน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.97 ทอง 8 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ราษี
2. เด็กชายกันยาวัฒน์  เอี่ยมสูงเนิน
3. เด็กชายณัฐพล  ทีลาด
4. เด็กชายธนพัฒน์  หลอดเพชร
5. เด็กชายวีรภัทร  ขวัญประเสริฐ
 
1. นางธิดารัตน์  ไชนประทุม
2. นางยุภาพร  วันสา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  ธูปหอม
2. เด็กหญิงดวงฤทัย   ทิทา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญตา
4. เด็กหญิงธิติมา   ธรรมคุณ
5. เด็กหญิงปณิดา   ภูกงลี
6. เด็กหญิงพนิดา  กลางโสภา
7. เด็กหญิงพัชรินทร์   หลอดเพชร
8. เด็กหญิงภัทรภร   บุญทัน
9. เด็กหญิงวิภาพร   อัมภวา
10. เด็กหญิงศิริมิตรา   เทพราชา
11. เด็กหญิงสุภาสินี   จันปัญญา
12. เด็กหญิงอภัสรา   ทองชมภู
13. เด็กหญิงอุมากรณ์   จงเยือกกลาง
14. เด็กหญิงเปมิกา   ชุมพล
15. เด็กหญิงโสภิตนภา  สายดี
 
1. นางชนกพรรณ   แก้วเสน่ห์ใน
2. นางธิดารัตน์   ไชยประทุม
3. นางยุภาพร   วันสา
4. นางสุภาวรรณ   นามลิวัน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายชัยวุฒิ  นุ่มนิ่ม
2. เด็กชายรัฐภูมิ   บัตร์ลาด
3. เด็กชายเจษฎา  ฝ่ายสิงห์
 
1. นายวิมาน  แสนบุญโท
2. นางยุภาพร  วันสา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงนิศากร  สีเทศ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  โพธิ์ไพร
3. เด็กชายโชคชัย  ชัยปัญหา
 
1. นายวิมาน  แสนบุญโท
2. นางธิารัตน์  ไชยประทุม
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 17 1. เด็กชายฉัตรนคร   ปัดลาด
2. เด็กชายณัฐพงษ์   ดงประการ
3. เด็กชายวชิรวิทย์  เสนาบุตร
 
1. นางธิดารัตน์   ไชยประทุม
2. นางสาวชุติมา   ศรีชมชื่น
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลนัยน์  คนชาญ
2. เด็กหญิงมนต์นภา  เงาศรี
3. เด็กชายสมศักดิ์  คนชาญ
4. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันแก้ว
5. เด็กหญิงสิรินญา  ศิลาไกร
6. เด็กหญิงสุนิสา  โสดาบุตร
7. เด็กหญิงเกวลิน  ปัดกอง
 
1. นางธิดารัตน์  ไชยประทุม
2. นางสาวรจรินทร์  อุทัยอินทร์
3. นางสาวชุติมา  ศรีชมชื่น
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เทียรหอม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหล่าศรีคู
3. เด็กชายศราวุฒิ  แดงดี
 
1. นายวิมาน  แสนบุญโท
2. นางยุภาพร  วันสา
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัดลาด
2. เด็กชายวันชัย  คนขำ
3. เด็กชายวิชาญ  สิงห์ทอง
 
1. นายวิมาน  แสนบุญโท
2. นางสุภาวรรณ  นามลิวัน