สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ปัญชา
 
1. นางสาวอภิรดี  มีชัย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงน้ำอิง  มูลสาร
2. เด็กชายวีรนันทร์  สายสิญย์
 
1. นางเพียงใจ  พันแดง
2. นางสาวสุภาภรณ์   จิณรักษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงณัฐชรีพร  คงชัย
 
1. นางสาวกิติญาดา  ศรีปราบหล่ม
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิริวิลัย  ใจเอื้อ
 
1. นางเพียงใจ  พันแดง
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรภัทร  จินรักษ์
2. เด็กหญิงมาลินี  เถาว์พรม
 
1. นางสาวกิติญาดา  ศรีปราบหล่ม
2. นางสาวอภิรดี  มีชัย
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  แสงยอด
 
1. นายอภิลักษณ์  พลระวัง
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายธนพงษ์  จินรักษ์
2. เด็กชายอนุชา  แก้วสะอาด
3. เด็กชายเตวิทย์  ละครพล
 
1. นางสาวกิติญาดา  ศรีปราบหล่ม
2. นางอารีรัตน์  โยธาภักดี