สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคันธาร์ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 22 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ภูมั่ง
 
1. นางบุปผา  พลเรือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วสียา
2. เด็กหญิงสุภาพร  ภูมั่ง
 
1. นางบุปผา  พลเรือง
2. นางจุลจิรา   ศรีจำนงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศุภกิณห์   จิณะรักษ์
2. เด็กหญิงเกษฎาพร  เหล่าพิเดช
 
1. นางจุลจิรา  ศรีจำนงค์
2. นางบุปผา  พลเรือง
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 10 1. เด็กหญิงนัยน์ภัค  ว่างภัย
2. เด็กชายอพิรัตน์  นิยา
3. เด็กชายเกียรติยศ  นนตบุตร
 
1. นางศิริพร  หลงสีดา