สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีรธาดา  ผ่านสุวรรณ
2. เด็กหญิงนภาพร  บุญใหญ่
3. เด็กหญิงศิรินญา  สักกลาง
 
1. นางชนาภรณ์  เพาพาน
2. นางสาวนิรมล  มัดจุปะ