สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายธนายุทธิ์  ชินเฮือง
2. เด็กชายสิริภัทร  พรรณภักดี
 
1. นายพรชัย  กาลภูธร
2. นางสุรางค์รัตน์  ยมศรีเคน
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 23 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำศรี
2. เด็กหญิงกรวรรณ  ชาดา
3. เด็กหญิงวนิดา  ฝอยทองด้วง
 
1. นางทองมี  นรินยา
2. นางบุญธรรม   จันทรสระแก้ว
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กชายชัชวาล  ไชยโสดา
 
1. นางสาวณัฐธิดา  เกตุชรา