สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  ดวงชะรา
 
1. นางคำใบ  ไชยสิงห์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกณกวรรณ  อันแสน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  จักรนารายณ์
3. เด็กหญิงสุทธิตา  ผู้ดี
 
1. นางสุรางค์รัตน์  ยมศรีเคน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.2 ทอง 15 1. เด็กหญิงณัฐณิการณ์  ภูบรม
2. เด็กชายเศรษฐศาสตร์  คำวิเศษ
 
1. นายสรวิศิษฎ์  เชิดพาณิชย์
2. นางสมศรี  ทินพิช
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิริภัทร  ภรรณภัคดี
2. เด็กหญิงสุทธิตา  ผู้ดี
3. เด็กหญิงแทนคุณ  คำปลิว
 
1. นางสุรางค์รัตน์  ยมศรีเคน
2. นางคำใบ  ไชยสิงห์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิตยา  มุกดาจิตร
2. เด็กหญิงอรัญญา  แพงบุดดา
3. เด็กหญิงแพรวนภา  แก้วมาลา
 
1. นางสาวสุรินญา  โคตรวงศ์
2. นางสาวณัฐธิดา  เกตุชรา
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายธนวิชญ์  สีสุพล
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  โคตรบรรเทา
3. เด็กชายอมรเทพ  ประตังธานี
 
1. นางสาวสุรินญา  โคตรวงศ์
2. นางสาวพนัสดา  อุตราช
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาธิป  ปรีวาสนา
2. เด็กหญิงนรินยา  เทพบุตร
3. เด็กหญิงพรชนก  บุญลือ
 
1. นางสาวสุรินญา  โคตรวงศ์
2. นางสาวพนัสดา  อุตราช
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  ชมพู
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ชินฮาต
 
1. นางสาวสุริญญา  โคตรวงษ์
2. นายพรชัย  กาลภูธร