สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงปณิตา  ไชยก้ง
 
1. นายลิน  นุสีวอ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16.5 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์วัน
2. เด็กชายภานุพงษ์  มราช
3. เด็กหญิงอรินลดา  นามแสงผา
 
1. นายจุลพงษ์  เหล่าสะพาน
2. นายวรพจน์  ใหม่คามิ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงไอลดา  อันปัญญา
 
1. นายจุลพงษ์  เหล่าสะพาน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชราภา  ชิณนาค
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีบุญเรือง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 17 1. เด็กหญิงนัทริกา  จันทรัตน์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีบุญเรือง