สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงนภัส  ปัจจุมัติโต
 
1. นางปราณี  วังมฤค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุจิตรา  คำใสสุข
2. เด็กหญิงอรญา  สิงห์ดา
 
1. นางปราณี  วังมฤค
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.59 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไชยแสง
2. เด็กชายไผ่  พรมเลิศ
 
1. นายสนั่น  สมบูรณ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงนาฏอนงค์  พูนเอก
2. เด็กชายเปรมศักดิ์  สุภาพร
 
1. นางบรรเลง  มะหังสา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปริมมณี  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงสุปราณี  โคตรชัย
3. เด็กหญิงอุมากร  รัตนพลแสน
 
1. นายสนั่น  สมบูรณ์
2. นางวันทา  สมบูรณ์