สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงนาฏอนงค์  พูนเอก
2. เด็กชายเปรมศักดิ์  สุภาพร
 
1. นางบรรเลง  มะหังสา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปริมมณี  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงสุปราณี  โคตรชัย
3. เด็กหญิงอุมากร  รัตนพลแสน
 
1. นายสนั่น  สมบูรณ์
2. นางวันทา  สมบูรณ์