สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงนวพรรษ  จุติรักษ์
 
1. นางนฤมล  ขามธาตุ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภูวงศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  อินทะชัย
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีภักดี
4. เด็กหญิงปรียภรณ์  บรรดิษฐ์
5. เด็กชายภูตะวัน  เดชโฮม
6. เด็กชายภูวนาท  ชากัน
7. เด็กหญิงวิภาวิณี  แก้วดวงดี
8. เด็กหญิงศิรินภา  มอนศรี
9. เด็กชายอรรถพล  จินารักษ์
10. เด็กชายอลงกรณ์  ศรีครซ้าย
 
1. นายสุนทร  ปะนะโม
2. ว่าที่ร้อยตรีปรินทร์  นามบุญเรือง