สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงเพชรวิภา  ผองคำ
 
1. นางสาวศิราพร  ขันตี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิตตาภรณ์  พรมศรี
2. เด็กหญิงนิตยา  เรืองรัมย์
 
1. นางสาวศิราพร  ขันตี
2. นางสาวกนิษฐา  สาสิม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงลลิตา  เนื่องมัจฉา
 
1. นางแพงศรี  ไชยพร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายอภิรักษ์  สายยนต์
 
1. นายธวัช  ไชยพร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชนิดา  อนันตภูมิ
 
1. นางแพงศรี  ไชยพร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิชัย
 
1. นายธวัช  ไชยพร
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผิวมงคล
2. เด็กหญิงณัฎฐินิพร  บุญสี
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำสุข
4. เด็กหญิงณิชกานต์  เบ้านาค
5. เด็กหญิงตะวัน  การะเกตุ
6. เด็กชายธนากร  อุปลัง
7. เด็กหญิงนฤภร  กุระขันธ์
8. เด็กชายพันธกาน  ขาลพล
9. เด็กชายภัทรพงษ์  คำศรี
10. เด็กหญิงวรินทร  นามขวา
11. เด็กหญิงสายธาร  ลียาหาร
12. เด็กหญิงสุพิชชา  โคตรวงศ์
13. เด็กหญิงสุภัทธา  คำบุญ
14. เด็กหญิงสุภาวดี  เนื่องไชยศรี
15. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เบ้านาค
 
1. นางศิราพร  ขันตี
2. นางสาวกนิษฐา  สาสิม
3. นางสาวกุสุมา  วิสัย
4. นายจักรพันธุ์  ตอนเหนือ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เนื่องไชยศรี
 
1. นายจักรพันธุ์  ตอนเหนือ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีเพ็ชร
2. เด็กหญิงจรรยาพร  วิชัย
3. เด็กชายจักรภัทร์  เหล่าทอง
4. เด็กชายธนกร  คำบุญ
5. เด็กชายอดิเทพ  ไชยหงษา
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชมพูศรี
 
1. นางกมลศิริ  วันลา
2. นายธวัช  ไชยพร
3. นางแพงศรี  ไชยพร