สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงเพชรวิภา  ผองคำ
 
1. นางสาวศิราพร  ขันตี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิตตาภรณ์  พรมศรี
2. เด็กหญิงนิตยา  เรืองรัมย์
 
1. นางสาวศิราพร  ขันตี
2. นางสาวกนิษฐา  สาสิม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีเพ็ชร
2. เด็กหญิงจรรยาพร  วิชัย
3. เด็กชายจักรภัทร์  เหล่าทอง
4. เด็กชายธนกร  คำบุญ
5. เด็กชายอดิเทพ  ไชยหงษา
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชมพูศรี
 
1. นางกมลศิริ  วันลา
2. นายธวัช  ไชยพร
3. นางแพงศรี  ไชยพร