สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผิวมงคล
2. เด็กหญิงณัฎฐินิพร  บุญสี
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำสุข
4. เด็กหญิงณิชกานต์  เบ้านาค
5. เด็กหญิงตะวัน  การะเกตุ
6. เด็กชายธนากร  อุปลัง
7. เด็กหญิงนฤภร  กุระขันธ์
8. เด็กชายพันธกาน  ขาลพล
9. เด็กชายภัทรพงษ์  คำศรี
10. เด็กหญิงวรินทร  นามขวา
11. เด็กหญิงสายธาร  ลียาหาร
12. เด็กหญิงสุพิชชา  โคตรวงศ์
13. เด็กหญิงสุภัทธา  คำบุญ
14. เด็กหญิงสุภาวดี  เนื่องไชยศรี
15. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เบ้านาค
 
1. นางศิราพร  ขันตี
2. นางสาวกนิษฐา  สาสิม
3. นางสาวกุสุมา  วิสัย
4. นายจักรพันธุ์  ตอนเหนือ