สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศุภชัย  น้อยนาจารย์
2. เด็กชายสุภนัย  พลอยกันหา
 
1. นายสยาม  สุขสงค์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ทุมสิงห์
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขำทะมา
3. เด็กหญิงกุลศิริ  ภูสีสิ้ว
4. เด็กหญิงจินตนา  ปัญญาสิทธิ์
5. เด็กหญิงดวงตะวัน  ภูนิลวาลย์
6. เด็กหญิงธมนวรรณ  น้อยนาจารย์
7. เด็กหญิงมาติกานต์  นาทองไชย
8. เด็กหญิงลัดดา  บุญนายืน
9. เด็กหญิงศรัญรัตน์  ปรีสวัสดิ์
10. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีประทุม
 
1. นางสาวนิลุบล  วงศิลา
2. นางบุญชู  ทะลาสี
3. พระครูสุรสิทธิ์  สิริปัญโญ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงดวงตะวัน  ภูนิลวาลย์
2. เด็กหญิงศรัญรัตน์  ปรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวิตรี  สุขสงค์