สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุพรรษา  คณฑา
 
1. นางเบญจมาศ  ศรีสวนจิก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายณฐพรรณ  บุญหล้า
 
1. นายวรเชษฐ์  โสมะ
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤติมุข  แก่นสิงห์
2. เด็กชายกานต์  เนื่องทะบาล
3. เด็กหญิงชนิษฎา  ทองขันธ์
4. เด็กชายชัชพงศ์  เดชครอง
5. เด็กหญิงมาลาตี  โพธิ์ขี
6. เด็กชายวสิฐน์  อุปจันทร์
7. เด็กหญิงศศิภา  โพธิ์ขี
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กวงชัยภูมิ
 
1. นางกมลศรี  พลเรือง
2. นางกนกลักษณ์  บรรเทา
3. นายวรเชษฐ์  โสมะ