สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 72.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยศิลป์
2. เด็กหญิงสุภัทรตา  ศรีวรรณา
3. เด็กหญิงอัชราภรณ์  กองราช
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางจุฑามณี  วีระกิตตินันทน์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงนรินทร  คล่องหิรัญ
2. เด็กชายวิศรุต  สุพิทักษ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางศศิธร  นุริศักดิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  รอดพิมพ์
2. เด็กชายศาสตราวุธ  ทองติง
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ศรีไสล
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางสุภาณี  กุลสาร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์เทศ
2. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณวงษ์
3. เด็กชายศตคุณ  ทองติง
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางจุฑามณี  วีระกิตตินันทน์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัตนา  จันทะแพน
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ม่วงเพชร
3. เด็กหญิงวารีรัตน์  หงษ์หิรัญ
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางสาวดารุณี  ศรีวรรณา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุขสว่าง
2. เด็กหญิงปิยะลักษณ์  ศรีเพ็ญ
3. เด็กหญิงอทิตา  จันทร์เชย
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางศศิธร  นุริศักดิ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  ดีเลิศ
2. เด็กชายนุกูลกิจ  ศรีมุกข์
3. เด็กหญิงอทิตา  จันทร์เชย
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางสาวดารุณี  ศรีวรรณา
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงสไบทิพย์  โสภวัน
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาตรี  วิชัย
 
1. นางสุภาณี  กุลสาร์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพนธ์  วรรณวงษ์
2. เด็กหญิงพรประภา  ม่วงเพชร
3. เด็กหญิงวรัทยา  มาโชติ
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางศศิธร  นุริศักดิ์
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรากร  หมั่นการ
2. เด็กชายวรายุส  หมั่นการ
3. เด็กชายสมหมาย  กองสำลี
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางจุฑามณี  วีระกิตตินันทน์