สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  สอนชา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใบบ้า
 
1. นางวิไลวรรณ  สิทธิจันทร์
2. นางกนกพิชญ์  ชาติชัชวาล
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สารพัน
2. เด็กหญิงทิพวัน  อินทร์อ่อน
3. เด็กชายเจริญศักดิ์  เพ็ชรพา
 
1. นางกนกพิชญ์   ชาติชัชวาล
2. นางวิไลวรรณ  สิทธิจันทร์