สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพันธุ์  มณีจักร
 
1. นางกัญญาภัค  นูวบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิตติพัฒน์  การัดเสนา
 
1. นางนภาภรณ์  ทาโยธี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุพัตรา  คะสุวรรณ
 
1. นางสาวปภัสรา  หาญคำภา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ขาวเป็นใย
 
1. นางยุภาวดี   คำบุญเรือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายฐปพน  สีอ่อน
 
1. นางณัฏฐนันท์  พัฒนสวัสดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. นายพงศกร  นนทนำ
 
1. นางพิสมัย  ลาภมาก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงศิริมา  หวั่งประดิษฐ์
 
1. นางสาววราพร  แสนยะมูล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เสนา
 
1. นางสาวปภัสรา  หาญคำภา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงนริษรา  สิงห์หร
 
1. นางชัญญาภัค  ดวงสุพรรณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ่งสองคอน
 
1. นางอังกาบ  แผ่ตระกูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลดา  เทพจิต
 
1. นางพิสมัย  ลาภมาก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนราวิชญ์  คำมิทัน
2. เด็กหญิงปวีณอร  บุญสูตร
3. เด็กหญิงศิรประภา  พาเทพ
 
1. นางกัญญาภัคร  นูวบุตร
2. นางสำลี  อ่อนบัวขาว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฏติยาภรณ์  อุลทอนพันธุ์
2. เด็กหญิงศิริกรานต์  พลน้อย
3. เด็กหญิงศุภธิดา  ชะนะบุญ
 
1. นางณัฏฐนันท์  พัฒนสวัสดิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงศรุดา  ภูเลี่ยมคำ
2. เด็กหญิงหยกผกา  ลิลา
 
1. นางเรวดี  ภูถาวร
2. นางอังกาบ  แผ่ตระกูล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายรวิณัฐ  แพงจันทร์
 
1. นางยุภาวดี  คำบุญเรือง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรวรรณี  พลศรี
 
1. นางศิริลักษณ์  ทองบุ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะชัย  นาชัยดุล
 
1. นางนงค์ลัษณ์  บุรมศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  ขันทะสีมา
2. เด็กหญิงสุธินี  ลายสุขัง
3. เด็กชายอมรเทพ  เทพชา
 
1. นางเตือนใจ  สมชาติ
2. นางสาวณัฐกานต์  ทองหล่อ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริทัต  จันทรภาส
2. เด็กชายวีระวัฒน์  ปัตธุลี
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ทองหล่อ
2. นางวัลภา  แก้วนะรา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ดีรักษา
2. เด็กชายโสภณ  สารพันธ์
 
1. นายเสมอ  มะปัญญา
2. นางนงค์ลัษณ์  บุรมศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เทาศิริ
 
1. นางรวงทอง  เนื่องมัจฉา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวริยา  เนื่องมัจฉา
 
1. นางรวงทอง  เนื่องมัจฉา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพัชรพล  อนันเอื้อ
 
1. นายเสมอ  มะปัญญา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 5 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สังข์เงิน
2. เด็กชายวัชรพงศ์  พลพิมพ์
3. เด็กชายอัรวิชญ์  ศรีกะกูล
 
1. นางเฟื่องลัดดา  แก้วกองศรี
2. นายปฏิภาณ  นนทโส
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงทักษพร  สมพิทักษ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  จันสิทธิ
3. เด็กหญิงอริสา  เนื่องมัจฉา
 
1. นายชาคริต  เดชโยธิน
2. นายวัชรินทร์  ภิญโญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  แสงไชยา
2. เด็กหญิงรัชพรรณ  บุตราช
3. เด็กหญิงสุนิตา  มะโพธิ์ศรี
 
1. นางเฟื่องลัดดา  แก้วกองศรี
2. นายปฏิภาณ  นนทโส
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 -    
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พงษ์ศรี
2. เด็กหญิงชลนี  สุขแม้น
3. เด็กหญิงแพรวา  จงปลื้มปิติ
 
1. นางอรุณ  สุวรรณะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 -    
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  โกมลพันธ์
2. เด็กชายสหมิตร  โคตรมุงคุณ
 
1. นายชาคริต  เดชโยธิน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายดุลยวัตร  ลือหาญ
2. เด็กชายพิพัฒนพงศ์  บุญสอน
 
1. นางรัตนา  อาจชมภู
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 36.96 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เทศารินทร์
2. เด็กชายอาวุธ  จำนงศรี
 
1. นางอรุณ  สุวรรณะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.83 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนากร  ศรีมุงคุณ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  โสชัย
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีภูโรจน์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญใบ
2. เด็กหญิงธิญาดา  ศรีอุประ
3. เด็กหญิงบุญฑิตา  จำรัสศรี
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมชาติ
5. เด็กหญิงพิศภักดิ์  สมดง
 
1. นางทองดี  ขัตติยะวงศ์
2. นางหนูพร  ปะกิสังข์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คำขวา
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บุญกอง
3. เด็กหญิงปรียาพันธ์  พลชำนิ
4. เด็กหญิงมาริกา  เอกกุล
5. เด็กหญิงวรินทรา  เทศารินทร์
 
1. นายไตรวัสส์  บุญหล้า
2. นายสมหมาย  คำพะวงศ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ฤกษ์ชัย
2. เด็กชายศิวนาถ  ศรีมุงคุณ
 
1. นางสิริญา  ทีจันทร์มาตย์
2. นางฉวีวรรณ  สิงหเลิศ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.8 ทอง 10 1. เด็กหญิงดาปรนีย์  ขาวผ่อง
2. เด็กชายรัชติภูมิ  สิงขร
 
1. นางทองดี  ขัตติยะวงศ์
2. นางสิริยา  ทีจันทร์มาตย์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรกิตต์  นนตะสี
2. เด็กหญิงนันทพร  วงษ์ชัย
 
1. นางดวงจันทร์  ศรีสะอาด
2. นางไพลิน  สมศิลา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยกร  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงกีรติกร  ไชยวงษา
3. เด็กหญิงชิตพร  สุหา
4. เด็กหญิงนันท์ชนก  เทพทวีชัย
5. เด็กหญิงปรานต์นรี  โยธาภักดี
6. เด็กหญิงปลายฟ้า  บุตรตะ
7. เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมนึกในธรรม
8. เด็กหญิงพรลภัส  สีหนาถ
9. เด็กหญิงวิสสุตา  แจ่มจำรัส
10. เด็กหญิงสิริญาพร  หัดที
 
1. นางกนกวรรณ  สิงขรอาจ
2. นางหยาดนภา  ยัพราษฎร์
3. นางสาวจารุณี  ไชยธานี
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกริชแก้ว  เชยชม
2. เด็กหญิงกฤษณา  นาทันใจ
3. เด็กชายจักรพันธ์  สุยอย
4. เด็กหญิงจาณิสตาร์  เที่ยงบุตร
5. เด็กหญิงจิรัชญา  สุหา
6. เด็กหญิงชฎาพร  สีพลลา
7. เด็กหญิงนิชานันท์  ทุมทอง
8. เด็กหญิงปิยธิดา  จันสิทธิ
9. เด็กหญิงผกามาศ  บุญอินทร์
10. เด็กหญิงพนิตา  รักษาภักดี
11. เด็กชายยุทธนา  คำทองยศ
12. เด็กหญิงรัตนภา  วงกลาง
13. เด็กชายศรายุทธ  วรรณศรี
14. เด็กหญิงอรุณรัตน์  พลขันธ์
15. เด็กชายเกริกเกียรติ  ป้อมแสงสี
 
1. นายชาติชาย  โหรากุล
2. นายอัครเดช  อัครวิสุทธิ์เจริญ
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตติญารัตน์  ภูผาริช่อ
2. เด็กหญิงอนันตญา  อันพันธ์ลำ
 
1. นายพนมพร  พันธ์สมบัติ
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุุฒิ  เวียงอินทร์
2. เด็กหญิงโสภิตา  รุ่งศรี
 
1. นายชาติชาย  โหรากุล
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตาแสงสา
 
1. นายจักรพงษ์  พันธุ์สมบัติ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 17 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  อนุอัน
 
1. นายจักรพงษ์  พันธุ์สมบัติ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 26 1. เด็กชายกันตพิชญ์  สมนึกในธรรม
 
1. นางสาวกชพรรณ  กุลภัทรเมธา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กชายปัณณฑัต  เจริญสุข
 
1. นายบัณฑิต  ลอยคลัง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เข็มทอง
 
1. นายบัณฑิต  ลอยคลัง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัณณฑัต  เจริญสุข
 
1. นางกาญจนา  ป้องสีดา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงมินลักษณ์  ตราชู
 
1. นางกาญจนา  ป้องสีดา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพีรยา  รัตนานิคม
 
1. นางวีรสุดา  ด้วงคำจันทร์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัณณฑัต  เจริญสุข
 
1. นางกาญจนา  ป้องสีดา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.2 ทอง 10 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เข็มทอง
 
1. นางกาญจนา  ป้องสีดา
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกมาดา  จวนกระโทก
 
1. นางกานดา  เวียงบาล
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภิชา  พลชำนิ
 
1. นายสุภาพ  วรโคตร
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 60.25 ทองแดง 14 1. เด็กชายคมกริช  ศรีกุลคร
2. เด็กชายธิบดินทร์  อินทร
3. เด็กชายนนทกานต์  ศรีปัดถา
4. เด็กชายพลวัฒน์  ทองทิพย์
5. เด็กชายศิริกิต  ภูวิจิตร
6. เด็กชายสิทธิเกียรติ  ลักษณะเวช
 
1. นางนภาภรณ์  ทาโยธี
2. นายบุญยัง  พลช่วย
3. นายพนมพร  พันธุ์สมบัติ
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  นักภักดี
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ผึ้งทอง
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  ชิณช้าง
 
1. นางเรวดี  ภูถาวร
2. นางสาววราพร  แสนยะมูล
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรติบดี  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงสิริยา  ทับธานี
 
1. นางมยุรีย์  สีเฉลียว
2. นายอานัติ  ชาวหนอง
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  บุตราช
2. เด็กชายปรมินทร์  วาปีทะ
 
1. นายบุญส่ง  ยิ่งยง
2. นายชาติชาย  โหรากุล
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงชวพร  มะลิวงศ์
2. เด็กหญิงอริยา  จึงพิชาญวณิชย์
 
1. นายสุพจน์  อันทะลี
2. นายอานัติ  ชาวหนอง
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ทิพวรวิมล
2. เด็กหญิงแพรวพลอย  สู่ผ่าน
 
1. นายพิพัฒน์  แน่นอุดร
2. นายอภิไธย   ทองใบ
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายธนภัทร  บุญล้ำ
2. เด็กชายธนภัทร์  ศรีรุ่งเรือง
 
1. นายสุพจน์  อันทะลี
2. นางเตือนใจ  สมชาติ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษฏิ์กานต์   สีเฉลียว
2. เด็กชายณัฎฐภาคิน  คุ้มเพชร
 
1. นางมยุรีย์  สีเฉลียว
2. นายอภิไธย  ทองใบ
 
63 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฏิ์กานต์  สีเฉลียว
2. เด็กชายศุภกร  สังฆมณี
3. เด็กชายเวียดภัคพล  วิทยาบำรุง
 
1. นายสุพจน์  อันทะลี
2. นางมยุรีย์  สีเฉลียว
 
64 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกอปร์กานต์  สีเฉลียว
2. เด็กชายพงษ์เจริญ  พรมวัฒนา
3. เด็กชายพสิษฐ์  คำเสนา
 
1. นายพิพัฒน์  แน่นอุดร
2. นางมยุรีย์  สีเฉลียว
 
65 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โคตรสินธุ์
2. เด็กชายปฏิภาณ  ภูสิงหา
3. เด็กชายเขษมศักดิ์  ศิริสุทธิ์
 
1. นายสุพจน์  อันทะลี
2. นางมยุรีย์  สีเฉลียว
 
66 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพศ  โชติชัยปรีชา
2. เด็กหญิงธนภร  บุญพระธรรม
3. เด็กหญิงพีรภาว์  ปาลบุตร
 
1. นายพิพัฒน์  แน่นอุดร
2. นางมยุรีย์  สีเฉลียว
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดรนาม
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  คุณาคม
3. เด็กหญิงภัทรพร  บรรพศรี
 
1. นายปิยพงษ์  น้อยหลุบเลา
2. นางสาววราพร  แสนยะมูล
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงสิริมา  โสคำภา
3. เด็กชายเจษฎา  สัมณีย์
 
1. นายวัชรินทร์  ภิญโญ
2. นายปิยพงษ์  น้อยหลุบเลา
 
69 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพนิดา  คำเรืองศรี
2. เด็กหญิงอชิรญา  เสน่หา
3. เด็กชายเอกวิทย์  ศรีมันตะ
 
1. นางอภิชญา  ปิดตทะเนาว์
2. นางสายยนต์  ราสุวรรณ
 
70 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐญา  ต่ออำนาจ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โสมาลีย์
3. เด็กหญิงไอศิรา  ทานะ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แพงเวียงจันทร์
2. นางวงเดือน  นิสยันต์
 
71 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญทัศน์
 
1. นางสาวอังคณา  โคราช
 
72 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายทัพพสาล  ศรีทองคูณ
 
1. นางสาวอังคณา  โคราช
 
73 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนดล  ทวดเสนา
2. เด็กชายสิปประวิทญ์  รัศมี
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  สิงหาอาจ
 
1. นางทองดี  ขัตติยะวงศ์
2. นางสาววราพร  แสนยะมูล
 
74 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ชนะบุญ
2. เด็กชายสรยุทธ  บุญใบ
 
1. นางสาวอังคณา  โคราช
2. นางทองดี  ขัตติยะวงศ์
 
75 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง 6 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  กันทรกุล
 
1. นางสาวอังคณา  โคราช
 
76 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มหาชัย
2. เด็กชายอนันดา  ศิริขวา
 
1. นางมลฤดี  โสชัย