สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายรวิณัฐ  แพงจันทร์
 
1. นางยุภาวดี  คำบุญเรือง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายพัชรพล  อนันเอื้อ
 
1. นายเสมอ  มะปัญญา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงทักษพร  สมพิทักษ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  จันสิทธิ
3. เด็กหญิงอริสา  เนื่องมัจฉา
 
1. นายชาคริต  เดชโยธิน
2. นายวัชรินทร์  ภิญโญ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายดุลยวัตร  ลือหาญ
2. เด็กชายพิพัฒนพงศ์  บุญสอน
 
1. นางรัตนา  อาจชมภู
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 36.96 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เทศารินทร์
2. เด็กชายอาวุธ  จำนงศรี
 
1. นางอรุณ  สุวรรณะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.83 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนากร  ศรีมุงคุณ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  โสชัย
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีภูโรจน์