สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ขาวเป็นใย
 
1. นางยุภาวดี   คำบุญเรือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายฐปพน  สีอ่อน
 
1. นางณัฏฐนันท์  พัฒนสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. นายพงศกร  นนทนำ
 
1. นางพิสมัย  ลาภมาก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะชัย  นาชัยดุล
 
1. นางนงค์ลัษณ์  บุรมศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวริยา  เนื่องมัจฉา
 
1. นางรวงทอง  เนื่องมัจฉา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตาแสงสา
 
1. นายจักรพงษ์  พันธุ์สมบัติ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 60.25 ทองแดง 14 1. เด็กชายคมกริช  ศรีกุลคร
2. เด็กชายธิบดินทร์  อินทร
3. เด็กชายนนทกานต์  ศรีปัดถา
4. เด็กชายพลวัฒน์  ทองทิพย์
5. เด็กชายศิริกิต  ภูวิจิตร
6. เด็กชายสิทธิเกียรติ  ลักษณะเวช
 
1. นางนภาภรณ์  ทาโยธี
2. นายบุญยัง  พลช่วย
3. นายพนมพร  พันธุ์สมบัติ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ทิพวรวิมล
2. เด็กหญิงแพรวพลอย  สู่ผ่าน
 
1. นายพิพัฒน์  แน่นอุดร
2. นายอภิไธย   ทองใบ
 
9 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพศ  โชติชัยปรีชา
2. เด็กหญิงธนภร  บุญพระธรรม
3. เด็กหญิงพีรภาว์  ปาลบุตร
 
1. นายพิพัฒน์  แน่นอุดร
2. นางมยุรีย์  สีเฉลียว