สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิตติพัฒน์  การัดเสนา
 
1. นางนภาภรณ์  ทาโยธี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุพัตรา  คะสุวรรณ
 
1. นางสาวปภัสรา  หาญคำภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงศิริมา  หวั่งประดิษฐ์
 
1. นางสาววราพร  แสนยะมูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เสนา
 
1. นางสาวปภัสรา  หาญคำภา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงศรุดา  ภูเลี่ยมคำ
2. เด็กหญิงหยกผกา  ลิลา
 
1. นางเรวดี  ภูถาวร
2. นางอังกาบ  แผ่ตระกูล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 5 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สังข์เงิน
2. เด็กชายวัชรพงศ์  พลพิมพ์
3. เด็กชายอัรวิชญ์  ศรีกะกูล
 
1. นางเฟื่องลัดดา  แก้วกองศรี
2. นายปฏิภาณ  นนทโส
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 17 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  อนุอัน
 
1. นายจักรพงษ์  พันธุ์สมบัติ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 26 1. เด็กชายกันตพิชญ์  สมนึกในธรรม
 
1. นางสาวกชพรรณ  กุลภัทรเมธา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กชายปัณณฑัต  เจริญสุข
 
1. นายบัณฑิต  ลอยคลัง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เข็มทอง
 
1. นายบัณฑิต  ลอยคลัง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษฏิ์กานต์   สีเฉลียว
2. เด็กชายณัฎฐภาคิน  คุ้มเพชร
 
1. นางมยุรีย์  สีเฉลียว
2. นายอภิไธย  ทองใบ
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายทัพพสาล  ศรีทองคูณ
 
1. นางสาวอังคณา  โคราช
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มหาชัย
2. เด็กชายอนันดา  ศิริขวา
 
1. นางมลฤดี  โสชัย