สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิติยา  เลยวานิชย์เจริญ
 
1. นางสาวดวงเนตร  พันวอ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิรภพ  ศิริโยธา
 
1. นายอรรคเดช  สุทธิสา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริยากร  ญาวงค์
2. เด็กหญิงอาทิตญา  นาถเหนือ
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  วิชานนท์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐรินทร์  ปิติวัฒนสถิตย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โสระวงค์ธีระกุล
3. เด็กชายรัตนพัทธ์  ปะสาริบุตร
 
1. นางสาวอัญชลี  วรเสริม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชวพร  ชูรีรัง
2. เด็กหญิงณภัทร  บุญประสงค์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กันหาโนน
4. เด็กหญิงดลธร  ศรีวงศ์
5. เด็กหญิงพิชญธิดา  หรรณภา
 
1. นางวิชชุตา  สุวรรณเลิศ
2. นางธิดาพร  จันทร์ลอย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมศรี
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  ลาภมูล
3. เด็กหญิงณิชนันท์  ทำดี
4. เด็กหญิงนภัสภรณ์  ยศุตมราดา
5. เด็กหญิงนลินนิภา  ชมภูโพชน์
6. เด็กหญิงนิภาพันธ์  จันทะคล้าย
7. เด็กหญิงพิชญาภา  หัตถดล
8. เด็กหญิงภคณิชา  ชวัดเวช
9. เด็กหญิงภาวัชญา  ศรีดาชาติ
10. เด็กหญิงภูษณิศา  เศษคึมบง
11. เด็กหญิงมนัสนันท์  ประสงค์สันต์
12. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงศ์กมลาไสย
13. เด็กหญิงสุภัทรา  มูลเมือง
14. เด็กหญิงอนันตญา  สีเทา
15. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  ใหม่คามิ
 
1. นางสาวภัทยา  เรืองทอง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิตินาถ  เสระพล
2. เด็กหญิงพัชราภา  อุดมเดช
 
1. นายชาติชาย  พรรณะ
2. นายธกร  ภูถาวร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายวรเมฆ  นิลวรรณาภา
 
1. นางสาวยุวรีย์  ประพรมมา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงศ์  หวังนากลาง
2. เด็กชายคณาธิป  แก้วสมบัติ
3. เด็กชายชยณัฐ  เข็มพิลา
4. เด็กชายฐิติพันธ์  บุตโรบล
5. เด็กชายปุริมปรัชญ์  โยวะผุย
6. เด็กชายสันติราษฎร์  สุยอย
 
1. นายชาติชาย  พรรณะ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรภิตา  มูลเมือง
2. เด็กชายวัชรากร  ธงชัย
 
1. นางสาวอรวรรณ  เดชจรูญ
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุ  รัตนเรืองเดช
2. เด็กชายธนทวี  แสงกล้า
3. เด็กชายปฏิพัทธื  ผลโพธิ์
 
1. นายชาญณรงค์  สดมพฤกษ์
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีนาคา
2. เด็กชายพงศกร  ศร๊สารคาม
3. เด็กชายเขตโสภณ  ไชยบุญ
 
1. นายชาญณรงค์  สดมพฤกษ์
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 17 1. เด็กหญิงกิตติยา  ใหม่คามิ
2. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีโยไว
3. เด็กหญิงบุณยวีร์  พลสา
 
1. นางนพมาศ  วงษ์ราชา
2. นางปารณีย์  สง่าดี
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงกชกร  โคตรบรรเทา
2. เด็กหญิงจีรพิชญา  ชมภูคำ
3. เด็กชายราเมศวร์  ดวงพรม
 
1. นางรัชนีภรณ์  ขันแก้ว
2. นางทัดสุดา  ธนูสา