สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 24 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองชำนิ
 
1. นางสาวปราณี  วรคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  สุตนนท์
 
1. นางกรกมล  ภาษี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พันธ์นาเคน
 
1. นางกรกมล  ภาษี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุนิตา  ภูศรีโสม
 
1. นางกรกมล  ภาษี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภัสสร  จันทะเจียง
 
1. นางนันทวรรณ  โพธิ์หล้า
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 1. เด็กชายธนัยนันท์  บุตรแวง
 
1. นางสาวปราณี  วรคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เกตุละคร
 
1. นางกรกมล  ภาษี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชื่นกมล  มุมกลาง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อินทะคม
3. เด็กหญิงศรัญญา  กองชา
 
1. นางดวงใจ  สิมลา
2. นางสาวปราณี  วรคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เหล่าเคน
2. เด็กหญิงภรทิพย์  พลเดช
3. เด็กหญิงอัจฉรา  พัฒนสาร
 
1. นางพรทิพา  หลาวเงิน
2. นางนันทวรรณ  โพธิ์หล้า
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  มีสัตย์
2. เด็กหญิงฟ้าใส  จันทรประทักษ์
 
1. นางนันทวรรณ  โพธิ์หล้า
2. นางพรทิพา  หลาวเงิน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  รักษาพราหมณ์
 
1. นางสาวชลธาร  วิมูลอาจ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายวีรภัทร  เพียรจัด
 
1. นางราตรี  ชินโฮง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา  ออเพชร
2. เด็กหญิงอชิรญา  สังข์เมฆ
3. เด็กหญิงอุมากร  บัวทอง
 
1. นางราตรี  ชินโฮง
2. นางสาวชลธาร  วิมูลอาจ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายชัยชนะ  เหล่าจันทร์
2. เด็กชายภูริธัช  เกษมจิตร
 
1. นางราตรี  ชินโฮง
2. นางสาวชลธาร  วิมูลอาจ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุวิชญาน์  ปัดทุม
 
1. นางสาวชลธาร  วิมูลอาจ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ภูชุม
 
1. นางราตรี  ชินโฮง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันต์นิษฐา  ภูแล่นกี่
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สุวรรณเพ็ง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุนา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บุญหล้า
2. นายสุรชัย  กันทรพิทักษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  สีหาเทพ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  เหล่าพร
3. เด็กหญิงอชิรญา  ด่านอินถา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บุญหล้า
2. นางโชติกานต์  ธนวิศิษฐ์ธาดา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพงศกร  วัฒนบุตร
2. เด็กชายอภิรัฐ  คนกล้า
 
1. นางตุ้มทอง  อินทะโภคา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.19 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายภูมินทร์  บุญชะโด
2. เด็กหญิงอภิสรา  ประดิษฐ์จา
 
1. นางตุ้มทอง  อินทะโภคา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49.02 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ช่างยันต์
2. เด็กชายภัทรคุณ  พรมทา
 
1. นางตุ้มทอง  อินทะโภคา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 65.4 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงปียาพัชร  สุวรรณเพ็ง
3. เด็กหญิงลลิตา  กรรดุลย์
4. เด็กหญิงวริศรา  นาที
5. เด็กหญิงไอริสา  กาสีแพง
 
1. นายไพรัช  ธีรภัคสิริ
2. นางอุทัยวรรณ  บุตรา
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงภควดี  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงภิรมย์สิริ  บุญซ้อน
4. เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมภิบาล
5. เด็กหญิงอนุธิดา  บุญชะโภ
 
1. นายไพรัช  ธีรภัคสิริ
2. นางโนรี  เกษมจิตร
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จิตอารีย์
 
1. นางโชติกานต์  ธนวิศิษฐ์ธาดา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงธนภรณ์  วรรณสิรี
 
1. นายจำรัส  มงคลมะไฟ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 18 1. เด็กชายธีรพชร์  ยอดเพชร
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ไสยรัตน์
 
1. นางสาวศรีสุภา  ไชยธานี
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงทักษอร  สุครีพ
2. เด็กชายภัทรธร  จุตาทิศ
 
1. นางสาวศรีสุภา  ไชยธานี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  อัครเรศ
2. เด็กหญิงจิราภา  แสนนาใต้
3. เด็กหญิงนฤชา  บุญนาดี
4. เด็กหญิงปลายฝน  จอมคำสิงห์
5. เด็กหญิงพนิดา  เวียนวัน
6. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลันศรี
7. เด็กหญิงรัตตวัลย์  จันทร์ศรี
8. เด็กหญิงสุวนันท์  บำรุงเพชร
9. เด็กหญิงอภิตนันท์  ภูตีอัต
10. เด็กหญิงอาทิตยา  พลตื้อ
 
1. นางสาวปราณี  วรคำ
2. นางสาวศรีสุภา  ไชยธานี
3. นางกรกมล  ภาษี
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ทะไกรเนตร
 
1. นางสาวโฉมยง  เหล่าต้น
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไพบูลย์
2. เด็กชายเทวินทร์  สุนา
 
1. นางสาวปราณี  วรคำ
2. นางดวงใจ  สิมลา
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงศศิวิมล  วงค์รักษา
2. เด็กหญิงอนัญญดา  สิทธิจันทร์
 
1. นางสาวปทุมนภา  ไชยสิงห์
2. นางสาวพัชรินทร์  บุญหล้า
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทะไกรเนตร
2. เด็กชายธนภูมิ  อินทะมนต์
3. เด็กหญิงวิชญาพร  อุปจันโท
 
1. นางสาวปราณี  วรคำ
2. นางดวงใจ  สิมลา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  ทัศดอน
 
1. นางโนรี  เกษมจิตร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงพศิกา  อุปจันโท
 
1. นายไพรัช  ธีรภัคสิริ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนาพร  บุบผามาเต
 
1. นางโนรี  เกษมจิตร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอนุธิดา  บุญชะโด
 
1. นายไพรัช  ธีรภัคสิริ
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 17 1. เด็กชายณัฐชพล  สีพนามน้อย
2. เด็กชายธาญาธิป  นาเมืองรักษ์
3. เด็กชายนวพล  รัตนวงค์
4. เด็กชายนัฐภูมิ  เหล่าเคน
5. เด็กชายศุกลวัฒน์  เศษบุบผา
6. เด็กชายเลิศวิวัฒน์  พวงทอง
 
1. นายทรงศักดิ์  หาระพันธ์
2. นายวัชรกูล  รัชโพธิ์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 65.75 ทองแดง 9 1. เด็กชายปฐมพงษ์  สิทธิจันทร์
2. เด็กชายปุญญาพัฒน์  ศรชัย
3. เด็กชายสราวุธ  แสนเลิง
4. เด็กชายอภิรักษ์  ภูพานเพชร
5. เด็กชายอโนทัย  เนื่องโพธิ์
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองบุตร
 
1. นายไพรัช  ธีรภัคสิริ
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 18 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไชยศักดิ์
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  พรสอน
3. เด็กหญิงยุวดา  ยิกทิม
 
1. นางกรกมล  ภาษี
2. นางนันทวรรณ  โพธิ์หล้า
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงวรกานต์  ยามดี
2. เด็กหญิงอทิตยา  นาคคำ
 
1. นางสาวปทุมนภา  ไชยสิงห์
2. นายภพสันต์  พานชมภู
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายปฏิภาณ  ลานลม
2. เด็กชายภูวดล  ฟิลด์
 
1. นายวัชรกูล  รัชโพธิ์
2. นางสาวปทุมนภา  ไชยสิงห์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชัยภัทร  สุดสมศรี
2. เด็กชายพิพัฒน์  เนตรนาถ
 
1. นายวัชรกูล  รัชโพธิ์
2. นางสาวปทุมนภา  ไชยสิงห์
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนัทธพงศ์  เหล่ามาลา
2. เด็กชายศุภวัฒน์  รักษ์เจริญ
 
1. นายภพสันต์  พานชมภู
2. นางสาวปทุมนภา  ไชยสิงห์
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปวริศร์  ภูหัวดอน
2. เด็กชายพรประเสริฐ  นวลโสภา
 
1. นายวัชรกูล  รัชโพธิ์
2. นางสาวปทุมนภา  ไชยสิงห์
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรวรีย์  สอนศรี
2. เด็กชายศตวรรษ  แสงกล้า
3. เด็กหญิงอารยา  การเกษ
 
1. นางบุบผา  แสนสงค์
 
46 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงค์ไว
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สิงห์สุพรรณ
3. เด็กหญิงอังคณา  ประเสริฐศรี
 
1. นางจิราวรรณ  เรืองสมบัติ
2. นางสาวอรุณี  จันทร์สิทธิ์
 
47 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 7 1. เด็กหญิงนาฏภัทร  ฝากฟ้าดิน
2. เด็กหญิงประณิธี  เสียระหัง
3. เด็กหญิงประภัสรา  โคกอุ่น
 
1. นางคำกอง  ประสงค์เงิน
2. นางสาวสุพิศตรา  โสเพ็ง
 
48 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนิลภัทร  ไชยสิงห์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กาหล
 
1. นางสาวศรีสุภา  ไชยธานี
2. นางสาวลักษณา  ภูจำปา
 
49 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 7 1. เด็กหญิงศศิธร  บุติมุลตรี
 
1. นางสาวลักษณา  ภูจำปา
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนกร  อินทร์อุดม
2. เด็กชายนครินทร์  สินจะโป๊ะ
3. เด็กชายนิรุทธ์  อ่อนละมุล
4. เด็กชายศราวุฒิ  สีหานาทัง
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  วรคง
 
1. นางอุทัยวรรณ  บุตรา
2. นางราตรี  ชินโฮง
3. นางสาวชลธาร  วิมูลอาจ
 
51 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายธนดล  เอี่ยมศรี
2. เด็กชายสุรศักดิ์  บรรจง
 
1. นางสาวลักษณา  ภูจำปา
2. นางสาวปทุมนภา  ไชยสิงห์