สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชื่นกมล  มุมกลาง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อินทะคม
3. เด็กหญิงศรัญญา  กองชา
 
1. นางดวงใจ  สิมลา
2. นางสาวปราณี  วรคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  รักษาพราหมณ์
 
1. นางสาวชลธาร  วิมูลอาจ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายวีรภัทร  เพียรจัด
 
1. นางราตรี  ชินโฮง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายชัยชนะ  เหล่าจันทร์
2. เด็กชายภูริธัช  เกษมจิตร
 
1. นางราตรี  ชินโฮง
2. นางสาวชลธาร  วิมูลอาจ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุวิชญาน์  ปัดทุม
 
1. นางสาวชลธาร  วิมูลอาจ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ภูชุม
 
1. นางราตรี  ชินโฮง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพงศกร  วัฒนบุตร
2. เด็กชายอภิรัฐ  คนกล้า
 
1. นางตุ้มทอง  อินทะโภคา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.19 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายภูมินทร์  บุญชะโด
2. เด็กหญิงอภิสรา  ประดิษฐ์จา
 
1. นางตุ้มทอง  อินทะโภคา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 49.02 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ช่างยันต์
2. เด็กชายภัทรคุณ  พรมทา
 
1. นางตุ้มทอง  อินทะโภคา