สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุนิตา  ภูศรีโสม
 
1. นางกรกมล  ภาษี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 65.4 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา  บุญส่ง
2. เด็กหญิงปียาพัชร  สุวรรณเพ็ง
3. เด็กหญิงลลิตา  กรรดุลย์
4. เด็กหญิงวริศรา  นาที
5. เด็กหญิงไอริสา  กาสีแพง
 
1. นายไพรัช  ธีรภัคสิริ
2. นางอุทัยวรรณ  บุตรา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไพบูลย์
2. เด็กชายเทวินทร์  สุนา
 
1. นางสาวปราณี  วรคำ
2. นางดวงใจ  สิมลา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 17 1. เด็กชายณัฐชพล  สีพนามน้อย
2. เด็กชายธาญาธิป  นาเมืองรักษ์
3. เด็กชายนวพล  รัตนวงค์
4. เด็กชายนัฐภูมิ  เหล่าเคน
5. เด็กชายศุกลวัฒน์  เศษบุบผา
6. เด็กชายเลิศวิวัฒน์  พวงทอง
 
1. นายทรงศักดิ์  หาระพันธ์
2. นายวัชรกูล  รัชโพธิ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 65.75 ทองแดง 9 1. เด็กชายปฐมพงษ์  สิทธิจันทร์
2. เด็กชายปุญญาพัฒน์  ศรชัย
3. เด็กชายสราวุธ  แสนเลิง
4. เด็กชายอภิรักษ์  ภูพานเพชร
5. เด็กชายอโนทัย  เนื่องโพธิ์
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองบุตร
 
1. นายไพรัช  ธีรภัคสิริ
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายธนดล  เอี่ยมศรี
2. เด็กชายสุรศักดิ์  บรรจง
 
1. นางสาวลักษณา  ภูจำปา
2. นางสาวปทุมนภา  ไชยสิงห์