สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  สุตนนท์
 
1. นางกรกมล  ภาษี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภัสสร  จันทะเจียง
 
1. นางนันทวรรณ  โพธิ์หล้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 1. เด็กชายธนัยนันท์  บุตรแวง
 
1. นางสาวปราณี  วรคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เกตุละคร
 
1. นางกรกมล  ภาษี
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา  ออเพชร
2. เด็กหญิงอชิรญา  สังข์เมฆ
3. เด็กหญิงอุมากร  บัวทอง
 
1. นางราตรี  ชินโฮง
2. นางสาวชลธาร  วิมูลอาจ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันต์นิษฐา  ภูแล่นกี่
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สุวรรณเพ็ง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุนา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บุญหล้า
2. นายสุรชัย  กันทรพิทักษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  สีหาเทพ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  เหล่าพร
3. เด็กหญิงอชิรญา  ด่านอินถา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บุญหล้า
2. นางโชติกานต์  ธนวิศิษฐ์ธาดา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จิตอารีย์
 
1. นางโชติกานต์  ธนวิศิษฐ์ธาดา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงธนภรณ์  วรรณสิรี
 
1. นายจำรัส  มงคลมะไฟ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 18 1. เด็กชายธีรพชร์  ยอดเพชร
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ไสยรัตน์
 
1. นางสาวศรีสุภา  ไชยธานี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงทักษอร  สุครีพ
2. เด็กชายภัทรธร  จุตาทิศ
 
1. นางสาวศรีสุภา  ไชยธานี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  อัครเรศ
2. เด็กหญิงจิราภา  แสนนาใต้
3. เด็กหญิงนฤชา  บุญนาดี
4. เด็กหญิงปลายฝน  จอมคำสิงห์
5. เด็กหญิงพนิดา  เวียนวัน
6. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลันศรี
7. เด็กหญิงรัตตวัลย์  จันทร์ศรี
8. เด็กหญิงสุวนันท์  บำรุงเพชร
9. เด็กหญิงอภิตนันท์  ภูตีอัต
10. เด็กหญิงอาทิตยา  พลตื้อ
 
1. นางสาวปราณี  วรคำ
2. นางสาวศรีสุภา  ไชยธานี
3. นางกรกมล  ภาษี
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ทะไกรเนตร
 
1. นางสาวโฉมยง  เหล่าต้น
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทะไกรเนตร
2. เด็กชายธนภูมิ  อินทะมนต์
3. เด็กหญิงวิชญาพร  อุปจันโท
 
1. นางสาวปราณี  วรคำ
2. นางดวงใจ  สิมลา
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงวรกานต์  ยามดี
2. เด็กหญิงอทิตยา  นาคคำ
 
1. นางสาวปทุมนภา  ไชยสิงห์
2. นายภพสันต์  พานชมภู
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายปฏิภาณ  ลานลม
2. เด็กชายภูวดล  ฟิลด์
 
1. นายวัชรกูล  รัชโพธิ์
2. นางสาวปทุมนภา  ไชยสิงห์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรวรีย์  สอนศรี
2. เด็กชายศตวรรษ  แสงกล้า
3. เด็กหญิงอารยา  การเกษ
 
1. นางบุบผา  แสนสงค์
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงค์ไว
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สิงห์สุพรรณ
3. เด็กหญิงอังคณา  ประเสริฐศรี
 
1. นางจิราวรรณ  เรืองสมบัติ
2. นางสาวอรุณี  จันทร์สิทธิ์
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 7 1. เด็กหญิงนาฏภัทร  ฝากฟ้าดิน
2. เด็กหญิงประณิธี  เสียระหัง
3. เด็กหญิงประภัสรา  โคกอุ่น
 
1. นางคำกอง  ประสงค์เงิน
2. นางสาวสุพิศตรา  โสเพ็ง
 
20 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนิลภัทร  ไชยสิงห์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กาหล
 
1. นางสาวศรีสุภา  ไชยธานี
2. นางสาวลักษณา  ภูจำปา
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 7 1. เด็กหญิงศศิธร  บุติมุลตรี
 
1. นางสาวลักษณา  ภูจำปา