สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงเย็นฤดี  คำเพ็ง
 
1. นางฉวีวรรณ  พรหมวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงธวัลย์รัตน์  เรืองทอง
 
1. นางเอมอร  ศรีสารคาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชุติเทพ  หมวดนา
 
1. นางพรอนันต์  ประดับวัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุนทวงษ์
 
1. นางดวงพร  ศรีเสน่ห์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายธีระศักดิ์  พัฒธะนะ
 
1. นางไพทูล  มงคลมะไฟ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศพัคร  หนันคำจร
 
1. นางสาวกชกมล  ประวันจะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงปวาวรรณวิศา  คุ้มผล
 
1. นางพัชรัมพร  ทวยนันท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  คำมะวาปี
2. เด็กหญิงภารตา  อามาตย์พล
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  สิงห์หรณ์
 
1. นางสาวกชกมล  ประวันจะ
2. นางอุไร  ศรีรักษา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรญารัตน์  ศรีโนรินทร์
2. เด็กหญิงชลินทร  อุไรแข
3. เด็กหญิงอารยา  นามวิจิตร
 
1. นางพัชรัมพร  ทวยนันท์
2. นางดวงพร  ศรีเสน่ห์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา  นาตรีชน
2. เด็กหญิงปิยภัทร  นิตย์วัน
 
1. นางอุษา  ทันพรม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกร  อุไรแข
 
1. นางชนันรัตน์  มาตรแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณัฐวรา  แก้วขอนแก่น
 
1. นางดารุณี  ขานหยู
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกรวิชญ์  นีรเนตร
 
1. นางกัญชลี  ศรีขวาชัย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วิสุทธิเมธีกร
 
1. นายอมรพรรณ  จรนามล
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตรีวิทย์  ตราเงิน
2. เด็กชายสฤษธิชัย  ทองบัวบาน
3. เด็กหญิงเนตรนิสา  งาสีแดง
 
1. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
2. นางวิจิตราภรณ์  เพ็ชรกอง
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจริญญา  เจริญผล
2. เด็กหญิงปาริษา  มณีแสน
3. เด็กหญิงอภัชชา  เศษรักษา
 
1. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
2. นางพรพัฒนา  สวาทพงษ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรางคณา  ใคร่ครวญ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนพินิจ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันครา
 
1. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
2. นางปรานอม  อินทรักษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรอธิปไตย  วีระการณ์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  โพธิ์สูง
3. เด็กหญิงสุดาภัทร  มงคลอินทร์
 
1. นางพรพัฒนา  สวาทพงษ์
2. นางวิจิตราภรณ์  เพ็ชรกอง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายภูตะวัน  พาพินิจ
2. เด็กชายอุดมทรัพย์  น้าวแสง
 
1. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศรนารายณ์  ปะเมลัย
2. เด็กชายหิรัญ  โสดี
 
1. นางสุภาพร  บุญจันทร์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 35.57 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายสกุลพจน์  บุญเทศ
 
1. นายศรชัย  แวววงศ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.43 ทองแดง 13 1. เด็กชายวชิรศักดิ์  สุดวงงาม
2. เด็กชายอนันดา  ก่อนเกิด
 
1. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ดนตรี
2. เด็กหญิงเขมจิรา  น้อยสุข
 
1. นางชัชฎาภรณ์  คงเกิด
2. นางเยาวพา  กิ่งแก้ว
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัตดา  วันทาสุข
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ตะติปัน
 
1. นางเยาวพา  กิ่งแก้ว
2. นางชัชฎาภรณ์  คงเกิด
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทองติง
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ทุมพิลา
 
1. นายทองใบ  ฝนดี
2. นายไพจิตร  มณี
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงแหวนทิพย์  มาตรภูธร
 
1. นายแสนสุรศักดิ์  วรวะลัย
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจิฤมิตร  คำสมจิตร
 
1. นายวระพง  ศรีสารคาม
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงแหวนทิพย์  มาตรภูธร
 
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศรีสุจารย์
 
1. นายจำเนียร  มะโรงรัตน์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพงศกร  ขนาดกลาง
 
1. นายวระพง  ศรีสารคาม
2. นายคณาธิษณ์  บุญตรา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุทัยแพน
 
1. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรัญญา  บุญหล้า
 
1. นางพัชรี  มูลศิริ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจตุรวิทย์  โสมาลีย์
 
1. นางพัชรี  มูลศิริ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภา  จาตุรงกุล
 
1. นางดวงพร  ศรีเสน่ห์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัญญากร  แก้วบรรจักร
 
1. นางวิไล  แจ้งกลั่น
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงวันวิษา  พิเนตรเสถียร
 
1. นางจิรพรรณ  นาคแย้ม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัญญากร  แก้วบรรจักร
 
1. นางวิไล  แจ้งกลั่น
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สีอารัญ
 
1. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพรรณ  อรรคแสง
2. เด็กชายปกรณ์  จรรยาเลิศ
3. เด็กชายพิชัยยุทธ  ภคะวา
4. เด็กชายพีระพัฒน์  บินบก
5. เด็กชายภานุวิชญ์  การินทร์
6. เด็กหญิงวรรณนิสา  ทองคำ
7. เด็กชายสรรเพชร  มูลพิมพ์
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อ่อนมาก
 
1. นายบุญมาก  ปะตังถาโต
2. นางกาญจนา  พละไกร
3. นายปารเมศ  มูลพิมพ์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายชนาธิป  มะเสนา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ผิวบาง
3. เด็กชายมารุเทพ  จ้ำแพงจันทร์
4. เด็กชายสิรยุทธ  บุญพิคำ
5. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ฮษตวงศ์
6. เด็กชายไกรวิชญ์  รัตนพร
 
1. นายนรินทร์  ศรีสารคาม
2. นายแสนสุรศักดิ์  วรวะลัย
3. นายณรงค์ศักดิ์  ทรงเกียรติกุล
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวัชร  รัตน์เจริญ
2. เด็กชายพีระพงษ์  คำศรี
3. เด็กชายพีระพัฒน์  คำศรี
4. เด็กชายรัฐภูมิ  แสงคุณ
5. เด็กชายอชิระ  ศรีเจริญวรรณ
6. เด็กชายโชคดี  นิตยารส
 
1. นายวระพง  ศรีสารคาม
2. นายทองใบ  ฝนดี
3. นายอมรพรรณ  จรนามล
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธณอร  ไชยสงค์
2. เด็กหญิงศรัณญา  ชินนะศรี
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรียศ
 
1. นางสาวกชกมล  ประวันจะ
2. นางดวงพร  ศรีเสน่ห์
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชัชฎาภา  ติ๊บปาละ
2. เด็กหญิงวีรภัทรา  คำสีแก้ว
 
1. นายนรินทร์  ศรีสารคาม
2. นางพัชรี  สานิพัน
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  สุทธิสา
2. เด็กชายศิวานนท์  แก้วขอนแก่น
 
1. นางสาววรารัฐ  ยัพราษฎร์
2. นายกำชัย  สารมาคม
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายอภิรักษ์  นพเคราะห์
2. เด็กชายเมธิชัย  มาลัย
 
1. นางกรรณิการ์  เอี้ยงเจริญ
2. นางอภิฤดี  พุฒลา
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงดากานดา  สุภาพพันธ์
2. เด็กหญิงรัตนกร  อันทะนาม
 
1. นางกรรณิการ์  เอี้ยงเจริญ
2. นางอภิฤดี  พุฒลา
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายปิติภัทร  เอกปณิธานพงศ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ไชยมูล
 
1. นางสาววรารัฐ  ยัพราษฎร์
2. นายกำชัย  สารมาคม
 
48 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  นามคุณ
2. เด็กหญิงภิรัญญา  สายเมฆ
3. เด็กชายรังสิมันต์  ยอดเพชร
 
1. นางผกาวดี  แพงวิเศษ
2. นางพิกุล  ศรีสารคาม
 
49 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณภัทร  ปุ้มสระเกษ
2. เด็กหญิงพัชราพร  ธรรมะ
3. เด็กหญิงอุษาฆ์  บุดสีสวย
 
1. นางประภา  หลาบคำ
2. นายอนุกูล  เนื่องมหา
 
50 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูมิวัฒน์  ศรีสุพรรณ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  มะพันธ์
 
1. นางนวรัตน์  อรรคแสง
2. นางชัชฎาภรณ์  คงเกิด
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กชายอนุรักษ์  มาวิน
 
1. นางวิจิตราภรณ์  เพ็ชรกอง
 
52 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนา  มุงคุณคำชาว
 
1. นางพัชรี  มูลศิริ
 
53 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ละมูล
2. เด็กชายศุภวัฒน์  คงเหล่างิ้ว
3. เด็กหญิงเดือนฉาย  ขลิปไหมทอง
 
1. นางดารุณี  ขานหยู
2. นางดวงพร  ศรีเสน่ห์