สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณัฐวรา  แก้วขอนแก่น
 
1. นางดารุณี  ขานหยู
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกรวิชญ์  นีรเนตร
 
1. นางกัญชลี  ศรีขวาชัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วิสุทธิเมธีกร
 
1. นายอมรพรรณ  จรนามล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศรนารายณ์  ปะเมลัย
2. เด็กชายหิรัญ  โสดี
 
1. นางสุภาพร  บุญจันทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 35.57 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายสกุลพจน์  บุญเทศ
 
1. นายศรชัย  แวววงศ์