สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงเย็นฤดี  คำเพ็ง
 
1. นางฉวีวรรณ  พรหมวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงธวัลย์รัตน์  เรืองทอง
 
1. นางเอมอร  ศรีสารคาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชุติเทพ  หมวดนา
 
1. นางพรอนันต์  ประดับวัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายธีระศักดิ์  พัฒธะนะ
 
1. นางไพทูล  มงคลมะไฟ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงปวาวรรณวิศา  คุ้มผล
 
1. นางพัชรัมพร  ทวยนันท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  คำมะวาปี
2. เด็กหญิงภารตา  อามาตย์พล
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  สิงห์หรณ์
 
1. นางสาวกชกมล  ประวันจะ
2. นางอุไร  ศรีรักษา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงแหวนทิพย์  มาตรภูธร
 
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงวันวิษา  พิเนตรเสถียร
 
1. นางจิรพรรณ  นาคแย้ม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงดากานดา  สุภาพพันธ์
2. เด็กหญิงรัตนกร  อันทะนาม
 
1. นางกรรณิการ์  เอี้ยงเจริญ
2. นางอภิฤดี  พุฒลา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายปิติภัทร  เอกปณิธานพงศ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ไชยมูล
 
1. นางสาววรารัฐ  ยัพราษฎร์
2. นายกำชัย  สารมาคม