สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนิสรา  บุญหล้า
 
1. นางศิริกาญจน์  ชินวิศวกร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.75 ทอง 14 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ชุมแสง
2. เด็กชายภรันยู  มีละทิตย์
 
1. นางวันทนีย์  แสงห้าว
2. นางจิตลัดดา   ภวภูตานนท์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายณัฐภัทร  โยธะคง
2. เด็กชายธณพล  มะแพน
3. เด็กชายธีรศักดิ์  อุทัยเรือง
4. เด็กชายพงศกร  เพ็งมีศรี
5. เด็กชายภาคิน  วิมลมุกข์
6. เด็กชายอภิชาติ  ศรีหา
 
1. นายภัทรภูวดล  ดลวัฒนาจรัส
2. นางมยุรี  ไชยแสนท้าว
3. นางศิริกาญจน์  ชินวิศวกร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรชานนท์  พลโคตร
2. เด็กชายสุวัจน์  สงกอก
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางศิริกาญจน์  ชินวิศวกร
2. นางเตือนจิต  นุ่นภักดี
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายพรชัย  โสโพธิ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  มาจันทร์
3. เด็กชายไชยา  ซงจังหรีด
 
1. นางมยุรี  ไชยแสนท้าว
2. นางเตือนจิต  นุ่นภักดี