สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงณัชพิชญ์ชา  ไกรจันทร์
 
1. นางแพงศรี  ตาลอำไพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายอกนิษฐ์  ปะตินัง
 
1. นางแพงศรี  ตาลอำไพ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงทรงพร  สุนทรพินิจ
 
1. นางสาววรางคณา  ถนอมทุน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายปรีชากร  ยาสมร
 
1. นางสาววรางคณา  ถนอมทุน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปราณปริยา  สุดจริง
2. เด็กชายอติเทพ  จารุณี
 
1. นางสาวสุวิกาญจน์  ยอดนครจง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 54.85 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกิตินันท์  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายเหิรฟ้า  อุทาหงษ์
 
1. นางสาวภาลิณี  ดวงเวียงคำ