สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กชายกฤษณ์ธนัญกร  เกตุธานี
 
1. นางชลธิชา   บรรหาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 22 1. เด็กหญิงวิราณัลล์  สตานิคม
 
1. นางชลธิชา   บรรหาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิมพ์นรี   วิริยะอำไพวงศ์
2. เด็กหญิงสุธินี  คำภักดี
 
1. นางสาวชัชนิดา  สรรสุพรรณ์
2. นายพิสิษฐ์  ยาสิงห์ทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนัญชนก  บัวศรี
 
1. นางจารุณี  สิทธิขวา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กชายติณณ์  ลวกุล
 
1. นางจารุณี  สิทธิขวา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชรนันท์  สรรพิสุทธิ์
2. เด็กชายอัจฉริยพงศ์   พลเรือง
 
1. นางสาวกิตติยา  วรรณวงษา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.75 เงิน 23 1. เด็กหญิงนาฏลี  โยชิดะ
2. เด็กชายพีรณัฐฏ์  วิแสง
 
1. นางสาวอำพา  วายุแสง
2. นายกานต์ชนก  ใครอุบล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงขวัญมาดา  แข็งแรง
 
1. นายปริญญา  ธัญทะพิพงศ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 14 1. เด็กชายกันตพงศ์  ยอดเพชร
2. เด็กหญิงธนัชพร  เนื่องมหา
3. เด็กหญิงสิริพัฒน์  หอมชาลี
 
1. นายปริญญา  ธัญทะพิพงศ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายวรพล  ศิริบุรี
 
1. นายณัฐพล  แสงภารา