สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพีรดา  แข็งขัน
 
1. นางสาวทิพาธร  ศิริเม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  เองวานิช
2. เด็กหญิงชญานิศ  คันธพนิต
3. เด็กหญิงสิริโสภา  อมรสิน
 
1. นางสาวปภาวดี   หริรักษ์วงศ์
2. นางสาวกนกอร  เนตรคุณ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  มิทราวงศ์
2. เด็กหญิงศรุตยา  พลชำนิ
3. เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณโท
 
1. นายสุรศักดิ์  นรินทร์
2. นางสาวณัฐชยา  ปานเพชร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันติทัต  ภูมาศ
2. เด็กชายก้องภูมิ  จุฬารี
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมาภิรักษ์
 
1. นางสาววิชชนุนัย  คณะมะ
2. นายกิตติพงษ์  ลาญาติ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  อรรคฮาตศรี
2. เด็กชายปิยพัทธ์  สุดจริง
 
1. นางสาวปัฐน์ธินันท์  ไชยมูล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.2 ทอง 23 1. เด็กชายวชิรวิทย์  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงอริญชยา  พลตื้อ
 
1. นางทับทิม  คงสนิท
2. นางพรวีนัส  นุ่มท้วม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา  เปานาเรียง
2. เด็กหญิงพิมชุติมาศ  คุรุพันธุ์ภักดี
 
1. นายจีระเดช   แสนทอง
2. นายพรชัย  แสนทอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงปริยากร  แดนขนบ
 
1. นายปริญญา  ธัญทะพิพงศ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณิศร  ภาคสุชล
 
1. นางชไมพร  บุญศรีอนันต์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยสพิชชากร  พันธะศรี
 
1. นางชไมพร  บุญศรีอนันต์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณชนก  พูลมาสิน
 
1. นางสาวมัลลิกา  สุวรรณพันธุ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร   ลาวัลย์
 
1. นางเพ็ญนภา  มาตวังแสง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฎฐ์ นาคบรรพต   จิตร์โต
 
1. นายมนัสพงศ์  ภูบาลชื่น
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพาขวัญ  หอมวุฒิวงศ์
 
1. นายมนัสพงศ์  ภูบาลชื่น
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชวิศา  ชูกำแพง
2. เด็กหญิงดาดุษฎี  เนืองเฉลิม
3. เด็กหญิงทัตพิชา  อุดชาชน
4. เด็กหญิงทิพย์จันทน์  จันทไทย
5. เด็กหญิงธนพร  ประมวล
6. เด็กหญิงธัญรดี  แสนวงษ์
7. เด็กหญิงปภาวี  ได้ผลมาก
8. เด็กหญิงปิยาพัชร  สุทธเสนา
9. เด็กหญิงวรัชยา  สุปัญญาบุตร
10. เด็กหญิงสุมนต์รัตน์  ประกอบสุขยิ่ง
11. เด็กหญิงอธิป์กัญญา  เนืองเฉลิม
12. เด็กหญิงเบญจพรสิริ  แก้วเฮ้า
 
1. นางเสาวรี  ภูบาลชื่น
2. นางสาวมัลลิกา  สุวรรณพันธุ์
3. นายมนัสพงศ์  ภูบาลชื่น
4. นางชไมพร  บุญศรีอนันต์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  วิศาลอาชีวะเจริญ
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  ดวงอัน
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรีญานันท์  ชื่นชม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หัตถกรวิจิตร
 
1. นางสาวสาธิตา  สารธะวงศ์
2. นางสาวเปรมฤทัย  อินเรืองศรี
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติกวิน  นิลผาย
2. เด็กชายพงศ์ภีระ   รัตนพร
 
1. นางกฤตยาณี   เอกวัฒน์
2. นายพชร  ปัตตาลาโพธิ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกวินภพ  จุฬารี
2. เด็กชายพีรวัส   พิบูลย์วรกุล
 
1. นางสาวสาธิตา   สารธะวงศ์
2. นางสาวเปรมฤทัย  อินเรืองศรี
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงพริมรตา  ศักดิ์สกุลวัฒนา
2. เด็กหญิงอนงค์รัตน์   อุทัยรัตนะชัย
 
1. นางกฤตยาณี   เอกวัฒน์
2. นายพชร  ปัตตาลาโพธิ์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรฉัตร  บัวสาย
2. เด็กชายอภิวัฒน์  กางโหลน
 
1. นางกฤตยาณี   เอกวัฒน์
2. นายพชร  ปัตตาลาโพธิ์
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 13 1. เด็กชายชณชล  โยธาภักดี ซง
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดวงพร้อม
3. เด็กหญิงอภิสรา  สนั่นเอื้อเม็งไธสง
 
1. นางลำเทียน  ภัทรโกศล
2. นางสาวพิราวรรณ  นุชบัว
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 12 1. เด็กหญิงกวินทรา  วงษาสืบ
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  พลเรือง
3. เด็กหญิงภัทรลภา  ภิรมย์เกียรติ
 
1. นางขจี  บุญหล้า
2. นางสุมาลี  เทพพร
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิพัฒน์  เฉียบแหลม
 
1. นางสาวสถาพร  ประจะเนย์
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชวลิต  ด่านประดิษฐ์
 
1. นางสาวสถาพร   ประจะเนย์
 
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริช   ดรชัย
 
1. นายมนัสพงศ์  ภูบาลชื่น
 
27 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 81.75 ทอง 8 1. เด็กชายวรพล   ศิริบุรี
 
1. นายมนัสพงศ์  ภูบาลชื่น