สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  คำบุญเกิด
 
1. นางพุทธชาติ  พิมพิสนธ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ปันสุวรรณ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พรมมาดี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กชายกฤษดา  ชินคำ
2. เด็กชายกิตติกร  ชมภู
3. เด็กชายชัยชาญ  โสภารัตน์
 
1. นางเรณู  สัมมัตถะ
2. นางสุพรรณ  เกติยะ