สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพีรยา  ชอระชาญ
2. เด็กชายสมจิต  ปาละนิจ
 
1. นางพุทธชาติ  พิมพิสนธ์
2. นางสาวศิริรัตน์  อินทุรัตน์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงธีระดา    คณะมะ
2. เด็กหญิงวนิดา  สุวรรณวงษ์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  วงษ์วิลาศ
4. เด็กหญิงอนินทิตา  ละโคตร
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ชาววาปี
6. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  วรรณจินดา
 
1. นางพุทธชาติ  พิมพิสนธ์
2. นางวัฒนา  วงศ์คุลี
3. นางสาวศิริรัตน์  อินทุรัตน์
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรพล  ศรีอรพิมพ์
 
1. นางสาวอรุณี  ศิรินันท์
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิติพล  โสภณสิริ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พรมมาดี
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัสกรณ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อินทุรัตน์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิติพล  โสภณสิริ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พรมมาดี
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคูนทรัพย์  โคช่วย
2. เด็กหญิงธัญยภรณ์  อาจหาญ
3. เด็กชายภูมิกร  ภูมีแกดำ
 
1. นางวัฒนา  วงศ์คุลี
2. นางสาวธารทิพย์  นรินยา