สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 28 1. เด็กชายชานน  โคตรโสภา
 
1. นางสาวอำไพ  กลิ่นสระน้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 23 1. เด็กหญิงศศิธร  สังข์เดช
 
1. นางสาวดารารัตน์  สีหนาท
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอินทิรา  แถลงจิต
 
1. นางสาวอำไพ  กลิ่นสระน้อย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายอรรถชัย  ศรีเลิศ
 
1. นางสาวอำไพ  กลิ่นสระน้อย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ครุฑเสน
 
1. นางอุดมลักษณ์  ยมศรีเคน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.2 ทอง 24 1. เด็กหญิงณิชาภรณ์  คำหงษ์ษา
2. เด็กชายพงศกร  มุลมิล
 
1. นางดวงพร  ศิริปะกะ
2. นางอุดมลักษณ์  ยมศรีเคน
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมิตร
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  วับคำ
 
1. นางอุดมลักษณ์  ยมศรีเคน
2. นางดวงพร  ศิริปะกะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจีระนันท์  แสงยศ
 
1. นางสาวสกุณา  พานชมภู
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 21 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  โพธิ์เหลือง
 
1. นางสาวสุวลักษณ์  สุนทรรส
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 23 1. เด็กชายกมนดนัย  ผักบัว
 
1. นางสาวสุวลักษณ์  สุนทรรส
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  จันทะกล
2. เด็กหญิงศตพร  เดิมเมือง
 
1. นางสาวอำไพ  กลิ่นสระน้อย
2. นางอุดมลักษณ์  ยมศรีเคน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงนภัทรศราวดี  ดวงพายัพย์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บัวพันธ์
 
1. นางสุวลักษณ์  สุนทรรส
2. นางสาวอำไพ  กลิ่นสระน้อย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงกันต์พิชา  หัสสพิมพ์
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์  วับคำ
3. เด็กหญิงนันทฉัตร  ภูโปร่ง
 
1. นางสาวดารารัตน์  สีหนาท
2. นางสาวอนงค์นาถ  เกษสรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงวริษฐา  ด้วงพิทักษ์
2. เด็กหญิงหฤทัย  ภูลายดอก
3. เด็กหญิงโยษิตา  บุญนาค
 
1. นางดวงพร  ศิริปะกะ
2. นางสาวหฤทัย  บรรณกิจ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงแพรวไพลิน  สิงห์หรณ์
 
1. นายบุญกอง  ศิริมาตย์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายชาริต  พาลี
2. เด็กชายธนธร  คำปลิว
3. เด็กชายปวเรศ  คันธะรักษา
4. เด็กชายวรเมธ  เล่ห์กล
5. เด็กชายวิศรุต  วาหาโคต
6. เด็กชายอนาวิล  แสงยศ
 
1. นางสาวสกุณา  พานชมภู
2. นางสาวทองใบ  เหล่าวงษี
3. นางสาวกรรณิกา  เนื่องโนราช
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 7 1. เด็กชายชนพัฒน์  ทองล้วน
2. เด็กชายภูวดล  ทมทะวา
3. เด็กชายรพีพัฒน์  แสนเมือง
4. เด็กชายสุภชัย  คุณพล
5. เด็กชายอธิป  ศิริวาลย์
6. เด็กชายอรรถกร  รักภักดี
 
1. นายชวาล  เนื่องโนราช
2. นางอุดมลักษณ์  ยมศรีเคน
3. นางทัสนีย์  นาสมพันธ์
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 18 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  บุญจูง
2. เด็กชายณภัทรชนันท์  สุทธิบุตร
3. เด็กหญิงอมรวดี  สนิททา
 
1. นางสาวสุขสันต์  เนื่องหอม
2. นางสาวกรรณิกา  เนื่องโนราช