สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอินทิรา  แถลงจิต
 
1. นางสาวอำไพ  กลิ่นสระน้อย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายอรรถชัย  ศรีเลิศ
 
1. นางสาวอำไพ  กลิ่นสระน้อย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ครุฑเสน
 
1. นางอุดมลักษณ์  ยมศรีเคน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  จันทะกล
2. เด็กหญิงศตพร  เดิมเมือง
 
1. นางสาวอำไพ  กลิ่นสระน้อย
2. นางอุดมลักษณ์  ยมศรีเคน
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายชาริต  พาลี
2. เด็กชายธนธร  คำปลิว
3. เด็กชายปวเรศ  คันธะรักษา
4. เด็กชายวรเมธ  เล่ห์กล
5. เด็กชายวิศรุต  วาหาโคต
6. เด็กชายอนาวิล  แสงยศ
 
1. นางสาวสกุณา  พานชมภู
2. นางสาวทองใบ  เหล่าวงษี
3. นางสาวกรรณิกา  เนื่องโนราช