สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.2 ทอง 24 1. เด็กหญิงณิชาภรณ์  คำหงษ์ษา
2. เด็กชายพงศกร  มุลมิล
 
1. นางดวงพร  ศิริปะกะ
2. นางอุดมลักษณ์  ยมศรีเคน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมิตร
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  วับคำ
 
1. นางอุดมลักษณ์  ยมศรีเคน
2. นางดวงพร  ศิริปะกะ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงกันต์พิชา  หัสสพิมพ์
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์  วับคำ
3. เด็กหญิงนันทฉัตร  ภูโปร่ง
 
1. นางสาวดารารัตน์  สีหนาท
2. นางสาวอนงค์นาถ  เกษสรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงวริษฐา  ด้วงพิทักษ์
2. เด็กหญิงหฤทัย  ภูลายดอก
3. เด็กหญิงโยษิตา  บุญนาค
 
1. นางดวงพร  ศิริปะกะ
2. นางสาวหฤทัย  บรรณกิจ
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 18 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  บุญจูง
2. เด็กชายณภัทรชนันท์  สุทธิบุตร
3. เด็กหญิงอมรวดี  สนิททา
 
1. นางสาวสุขสันต์  เนื่องหอม
2. นางสาวกรรณิกา  เนื่องโนราช