สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 21 1. เด็กหญิงนารินทร์  นิยะนัน
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สิงอ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธนิษฐา  พรรณะ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สิงอ่อน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสุภัทรพงษ์  ชูสีขวัญ
 
1. นางสาวนิยมวลี  จรทะผา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงทินมณี  ขานวงศ์
2. เด็กหญิงปณิตา  สุวรรณทา
3. เด็กหญิงศศิธร  ศิริขันธ์แสง
 
1. นางสาวนิยมวลี  จรทะผา
2. นางสาวบงกชธร  ศิวายา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.75 เงิน 23 1. เด็กชายชัยภัทร  ชารีรักษ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  ใจดี
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  ขานหยู
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สิงอ่อน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงกชพรรณ  วงศ์นรา
2. เด็กชายวันชัย  โทไข่ษร
3. เด็กชายอนวัช  พลเหลา
 
1. นางสาวจิตรานันท์  ปัดตาเคนัง
2. นางสาวนิยมวลี  จรทะผา