สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 21 1. เด็กหญิงนารินทร์  นิยะนัน
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สิงอ่อน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78.75 เงิน 23 1. เด็กชายชัยภัทร  ชารีรักษ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  ใจดี
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  ขานหยู
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สิงอ่อน