สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงสวรส  คชสาร
 
1. นางกฤษณา  เมืองวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรนลิน  จันทะนาม
 
1. นางสุธามาศ  วรคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงญาณิน  อินศร
 
1. นางชลธิชา  รักษาภักดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สารฤทธิ์
 
1. นางพัชรลภา  ลาจ้อย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรปรียา  แสงห้าว
 
1. นางพัทธนันท์  ลือยงวัฒนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพชรกอง
 
1. นางจารุวรรณ  เพชรกอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หล่อวัตร
2. เด็กหญิงภัทรกมล  เหล่าอรรคะ
3. เด็กหญิงรจนพัฒน์  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวสาริตา  รักษาภักดี
2. นางัพัชรลภา  ลาจ้อย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธนพร  นาบำรุง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  อรรคฮาตจันทร์
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แก้วนรา
 
1. นางพัชรลภา  ลาจ้อย
2. นางสาวสาริตา  รักษาภักดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรกฎ  อภิวัฒนวรรณ
2. เด็กหญิงบุญยกร  ไชยสมคุณ
 
1. นางอนัญญา  พุทธัสสะ
2. นางชลธิชา  รักษาภักดี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรุดา  ศรีสารคาม
 
1. นางพัชรา  คำทอน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยพนธ์  สวรรยาพานิช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนัยนา  บุญหล้า
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกรวรรณ  แสนบุดดา
2. เด็กหญิงพัฒนพร  สตาเขต
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แน่นอุดร
2. นายปัญญา  ลาภสาร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกฤตเมธ  วรสาร
 
1. นางสาววราภรณ์  สุขโต
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนธฤต  แสบงบาลเจริญชัย
 
1. นางสาววราภรณ์  สุขโต
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74.3 เงิน 6 1. เด็กชายชิณพงษ์  แสนศักดิ์
2. เด็กชายปภาวิน  คูตระกูล
3. เด็กชายวัฒนวิศว์  พิมพ์แสนศรี
 
1. นางสาวยุวดา  หาญคำภา
2. นางสาวธีราพร  กองศรี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้วมะไฟ
2. เด็กหญิงธวัลพร  วรสาร
3. เด็กหญิงพชร  ดอนละคร
4. เด็กหญิงพัทธนันท์  เนตรสง่า
5. เด็กชายอิสระ  ยศพล
 
1. นายภัควนิตย์  เชิดรัมย์
2. นางสาวช่อทิพย์  เพ็งลุน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หัดประกอบ
 
1. นายกิตติโชค  ปั้นทอง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สารหาร
 
1. นายกิตติโชค  ปั้นทอง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณฐกร  แสนบัวคำ
2. เด็กหญิงธมนพัชร์  วิมุกตานนท์
 
1. นายพชร  ภูนาฤทธิ์
2. นายถวิล  ภูพันนา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิชญาดา  จิณาบุญ
2. เด็กชายวินนรินทร์  ด้วงคำจันทร์
 
1. นายพชร  ภูนาฤทธิ์
2. นายถวิล  ภูพันนา
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายกรกฏ  วินทะวุธ
2. เด็กหญิงหทัยชนก  จันทมนตรี
 
1. นายวิรัตน์  พาละเอน
2. นายจงกล  พิมพาเรือ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แม่นเมือง
 
1. นายนิติ  อัครสาร
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงณภัทร  ฝ่ายพลแสน
 
1. นางจงรักษ์  เข็มพิลา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนินาถ  คูร์คาไลแนน
 
1. นายนิติ  อัครสาร
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทารา
 
1. นางจงรักษ์  เข็มพิลา
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พัฒยา
2. เด็กหญิงนาขวัญ  ศรีโฮง
 
1. นายนิติ  อัครสาร
2. นางจงรักษ์  เข็มพิลา
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐาวีรนุช  บุญยงค์
2. เด็กหญิงวริศรา  สมหมาย
 
1. นางจงรักษ์  เข็มพิลา
2. นายนิติ  อัครสาร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเดชณัฐ  พยุหะ
 
1. นายวัฒสันต์  แสงจันดา
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชมน  บัวสาย
2. เด็กหญิงกีรัตยา  โทสันทัด
3. เด็กชายชนะชัย  ไชยชราแสง
4. เด็กหญิงชัชชลิดา  พุฒศิริวัชรวิชญ์
5. เด็กชายธนุส  วิมุกตานนท์
6. เด็กหญิงธันย์ชนก  อุทาทิพย์
7. เด็กชายธีรวัจน์  ตันทะศิลป์
8. เด็กหญิงนลิสรา  นิระดา
9. เด็กหญิงปาณัทดา  ปักเงิน
10. เด็กหญิงปาณิสรา  สุขกสี
11. เด็กหญิงพิชชาทร  สงวนวงศ์
12. เด็กหญิงวริยา  ปาปะเถ
13. เด็กหญิงวริศรา  ปาปะเถ
14. เด็กหญิงสุภัชญาดา  นาสมตรอง
15. เด็กหญิงอภิญญา  อาษาศรี
16. เด็กหญิงอาริสา  ตะภา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  คำเพ็ง
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  แสนปรางค์นอก
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  เชื้อประกอบกิจ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงปริชญา  เอ่นแคน
2. เด็กหญิงพัชรพรรณ  พิลาแดง
3. เด็กหญิงวรรณิชา  ธรรมศรี
 
1. นางอนัญญา  พุทธัสสะ
2. นางกฤษณา  เมืองวงษ์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรินทรกานต์  วงชารี
2. เด็กหญิงสุธาสินี  แทนหาร
 
1. นางธัญพร  ใบปอด
2. นางสาวณิชรัตน์  แสงลี
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชา  ไมตรีแพน
2. เด็กชายนิติพัฒน์  โชคธนนิตินันท์
 
1. นางสาวณิชรัตน์  แสงลี
2. นางธัญพร  ใบปอด
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายพลเอก  กันอ่อง
2. เด็กชายพิชญุตม์  เกี่ยสุวรรณศิลป์
 
1. นางสาวณิชรัตน์  แสงลี
2. นางธัญพร  ใบปอด
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะชัย  ไชยชราแสง
2. เด็กหญิงณิชกานต์  มูลไธสงค์
3. เด็กชายธนุส  วิมุกตานนท์
4. เด็กชายนวพล  กางโหลน
5. เด็กหญิงนิชานันท์  ไชยชาติ
6. เด็กหญิงปวริศา  บริหาร
 
1. นายสมส่วน  แข็งฤทธิ์
2. นางสาวธัญญา  ทัดไพร
3. นางสาวยุวดา  หาญคำภา
 
36 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  รักษ์พลพันธ์
2. เด็กหญิงนันท์ณภัสร์  แก้วเสน่ห์ใน
3. เด็กชายสุวรินทร์  ชัยประสิทธิ์กุล
 
1. นางสาวอิรณัฏฐ์  เนื่องคันธีร์
2. นางสาวจุฑารัตน์  วงศ์อนันต์
 
37 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติพิชญ์  มูลสมบัติ
2. เด็กหญิงปวิลดา  ธุระกิจ
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชูแสง
 
1. นางนงคราญ  มะหัด
2. นางสาวอุไรพร  บุญทศ
 
38 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเตชณัฐ  พยุหะ
 
1. นายวัฒสันต์  แสงจันดา
 
39 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตักสิลา  ประตังเวสา
 
1. นายวัฒสันต์  แสงจันดา