สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หล่อวัตร
2. เด็กหญิงภัทรกมล  เหล่าอรรคะ
3. เด็กหญิงรจนพัฒน์  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวสาริตา  รักษาภักดี
2. นางัพัชรลภา  ลาจ้อย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74.3 เงิน 6 1. เด็กชายชิณพงษ์  แสนศักดิ์
2. เด็กชายปภาวิน  คูตระกูล
3. เด็กชายวัฒนวิศว์  พิมพ์แสนศรี
 
1. นางสาวยุวดา  หาญคำภา
2. นางสาวธีราพร  กองศรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แม่นเมือง
 
1. นายนิติ  อัครสาร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐาวีรนุช  บุญยงค์
2. เด็กหญิงวริศรา  สมหมาย
 
1. นางจงรักษ์  เข็มพิลา
2. นายนิติ  อัครสาร