สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 22 1. เด็กหญิงวันทนีย์  ไชยคุณ
 
1. นางอ้อมใจ  บุญหล้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุชานาถ  หาญดี
 
1. นางอมรรัตน์  ลายสุขัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  เทียมวงศ์
 
1. นางพิศมัย  นาสุริวงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชูพันธ์
2. เด็กหญิงลักษณานันท์  โพธิ์วโรจน์
3. เด็กชายอำพล  อ่อนดี
 
1. นางสาวอังครัตน์  ศิริมาเทพ
2. นางสาวเกตุธิบดี  ทะสา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายภาคภูมินทร์  ณ อุดร
2. เด็กชายฤทธินันท์  โนนสุวรรณ
 
1. นายสุวิทย์  ไชยแสนท้าว
2. นายอภิสิทธิ์   อรรคฮาตศรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงสศิการณ์  พยอม
 
1. นางสาวสุพัฒนา  อรรคฮาตสี
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงปวริศา  สมสอางค์
2. เด็กชายสุชานันท์  สันยะขัน
 
1. นางวิจิตร  พัดมะนา
2. นางสาวสายเงิน  ขันนาม
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาพร  สวัสดี
 
1. นางสาวสายเงิน  ขันนาม