สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฟ้าใหม่  สืงห์เสนา
 
1. นางยุพดี  ประนัดทา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงรัตนประภา  ภวภูตานนต์
2. เด็กหญิงสโรชา  อุปจันโท
3. เด็กหญิงอรดี  วงภักดี
 
1. นางศิวาพร  ร้ตนเพชร
2. นางสุธิดา  ภูฉลาด
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภัคยาณี  วงษ์ลา
2. เด็กหญิงโฮโปยีน  สอนภ้กดี
 
1. นางศิวาพร  ร้ตนเพชร