สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณภัทร   เดชบุรัมย์
 
1. นางสาวขวัญฤดี   เดชบุรัมย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกชกร   สีมอม
2. เด็กชายธนานันท์   วิเศษทักษิณ
3. เด็กหญิงพชภืมล   แก้วลิ้นไม้
4. เด็กหญิงมิยาวดี   โยวะรส
5. เด็กหญิงวาสนา   รักษาพล
 
1. นางสาวอมรรัตน์   ตันศิริ
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสุรชัย   จันทะราช
 
1. นางสาวอมรรัตน์   ตันศิริ
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายประพันธ์   จันธิราช
 
1. นางสาวอมรรัตน์   ตันศิริ
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤษฎา   อินตา
2. เด็กชายกฤษดา   วงษ์สอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์   ตันศิริ
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวัชระ   ปะกิราคะ
 
1. นางสาวอมรรัตน์   ตันศิริ
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนชัย   จันทะกล
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์   นนยะโส
3. เด็กหญิงสุวิษา   ดงปาขา
 
1. นางสาวอมรรัตน์   ตันศิริ