สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายศิวกร  ทองชมภู
 
1. นายทศพล  อินธิแสน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65.25 ทองแดง 6 1. เด็กชายชาคริส  คำโฮง
2. เด็กชายรัฐมนต์  แวมประชา
 
1. นายยุวฤทธิ์  พันหอม
2. นางสาวปิยณัฐ  รักษาภักดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติภณ  เขตคาม
2. เด็กชายทัศนัย  กองการ
 
1. นายยุวฤทธิ์  พันหอม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทิพาธร  ทิ้งโคตร
2. เด็กชายรัชชานนท์  โสสีทา
 
1. นายทศพล  อินธิเสน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงเขมิสรา  สีเห็มทอง
 
1. นางสาวปิยณัฐ  รักษาภักดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.25 ทอง 5 1. เด็กชายขจรศาสตร์  จำปาแก้ว
 
1. นางสาววิจิตรา  จันบัวลา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์ลคร
 
1. นางสาววราภรณ์  บุดดี
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงไกร
2. เด็กหญิงณิชา  คำภูเงิน
 
1. นายยุวฤทธิ์  พันหอม
2. นางสาวปิยณัฐ  รักษาภักดี